Beleidsplan

Kernprincipes – visie en missie

Stichting ExpertusDico (de stichting) gelooft in saamhorigheid en in een duurzame, inclusieve samenleving. Daar volwaardig aan deelnemen, vraagt soms om een zetje. De stichting biedt dat. Niet door het opleggen van verplichtingen maar door aan te sluiten bij iemands wensen, drijfveren en mogelijkheden. Zonder stigmatiseringen want die werken doorgaans contra-productief.

Geen winstoogmerk / onbezoldigd bestuur

De stichting heeft geen winstoogmerk. Mocht de stichting ooit worden ontbonden dan wordt een eventueel batig saldo uitgekeerd aan een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting. De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. Geen van hen kan over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

Fondsenwerving

De stichting krijgt haar fondsen uit donaties en giften van particulieren, maatschappelijke organisaties en fondsen, overheidssubsidies en fondsen wervende acties. Het bestuur beheert het vermogen en regelt de besteding daarvan. Veelal door het, op basis van projectplannen, toekennen van budgetten aan projecten. Het bestuur monitort de bestedingen en projecten worden door een accountant gecontroleerd, indien de fondsenverstrekkers dat wensen.

Projecten

Stichting ExpertusDico start in 2019 met de volgende projecten.

Het maatjesproject
De Nederlandse arbeidsmarkt is anders dan die in andere landen. Wie zich hier nieuw vestigt kan daardoor een vertekend beeld van bepaalde beroepen in Nederland hebben waardoor kansrijke beroepen buiten beeld worden gelaten. De stichting helpt dan bij een individuele en realistische oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt met een duurzaam succes als inzet.

Het schoolproject
Kinderen uit gezinnen met een lagere sociale status of met een buitenlandse achtergrond, krijgen vaak een te laag schooladvies. De stichting wil die kinderen en hun ouders helpen om het schoolproces goed te laten verlopen en bij het kiezen van de juiste opleiding.

Het netwerkproject
Netwerken zijn belangrijk, zoals voor het vinden van een baan of om niet te vereenzamen. De stichting wil mensen helpen netwerken op te bouwen die hun kansen en welbevinden in onze maatschappij bevorderen.

Looptijd

De stichting is recentelijk opgericht daarom is het beleidsplan voor één jaar (2019) geschreven.